Tagged: filozofija

Anselmov ontološki argument za postojanje Boga

U tekstu ćemo izložiti Anselmov ontološki dokaz kao najbolji prikaz takvog argumenta, iako su neki oblici tog argumenta postojali i pre. Anselmo je rođen u Aosti, u Pijemontu, 1033. godine. Bio je nadbiskup u...

Skeptičke ili relevantne alternative

Osnovna teza ovog teksta biće ta da su skeptičke alternative i Dreckeove alternative, relevantne i irelevantne, postavljene na dve različite ravni. Pokušaću da pokažem zbog čega i na koji način skeptik i Drecke pomoću...

Načelo arhe kod Jonjana

Prvo ćemo objasniti značenje pojma arhe. Arhe označava načelo koje u osnovi prirode, suštinu stvari, biće onog bivstvujućeg. Označava se kao načelo, pranačelo, praosnova (Vindelband), počelo prvi princip, pratvar (urstoff). Ono što je u...

Izvori totalitarizma kod Hane Arent

U ovom tekstu razmatraćemo uzroke i prirodu totalitarizma u delu Izvori totalitarizma Hane Arent. Pokušaćemo da objasnimo genezu totalitarnih pokreta, njegove osnovne elemente i organizacionu strukturu same totalitarne vlasti. Bavićemo se fenomenima moći, zla...

Izveštaj sa tribine – Lik đavola u gnostičkim spisima

Predavanje Lik đavola u gnostičkim spisima na Filološkom fakultetu, u okviru ciklusa „Lik Sotone u književnosti“  koje organizuje Klub 128 održao je profesor Petar Jevremović. Petar Jevremović je predavač sa Katedre za psihologiju Filozofskog...

Sokratov intelektualizam i Magbet

„Otkud kucanj taj? Šta je to sa mnom kad me svaki šum Prestravi? Kakve su ovo ruke tu? Iskopaće mi oči. Može li Okean celi velikog Neptuna S ruke mi isprati ovu krv? Ne,...