Category: Filozofija

Ničeova kritika morala

U ovom tekstu izložićemo najrelevantnije elemente Ničeove kritike morala. Pored toga, bavićemo se i pitanjem da li Niče može da nam ponudi pozitivnu moralnu platformu, i ako može, kakav je to moral u pitanju,...

Makijavelijeva originalnost

Ovakav naslov namerno aludira na čuveni tekst Isaije Berlina koji nosi isti naslov Makijavelijeva originalnost. Međutim, u ovom tekstu želim da se bavim stavovima koji nisu samo Berlinovi, a koji se odnose takođe na...

Makijavelizam

Pitanje o makijavelizmu se prirodno nastavlja iz prethodne oblasti koju smo obradili (Makijavelijevo shvatanje ljudske prirode). To pitanje čini možda i najpoznatiji i najkontravezniji problem u učenju samog Makijavelija. Termin makijavelizam nije uveo Makijaveli,...

Makijavelijevo shvatanje ljudske prirode

U ovom delu teksta ću razmotriti Makijavelijevo shvatanje ljudske prirode. To je ujedno i jedan od ključnih elemenata za razumevanje i same Makijavelijeve političke filozofije. Njegovo shvatanje ljudske prirode počiva na dvema antropološkim pretpostavkama....

Da li Bog po Lajbnicu ima slobodnu volju?

U ovom tekstu pokušaću da dokažem da u Lajbnicovom sistemu Bog nema slobodu volje. Lajbnic Boga definiše kao savršenu supstanciju, bez ikakvih nedostataka i ograničenja (Lajbnic 1957: 54-55). Pritom, Bogu pripisuje tri atributa: saznanje,...

Mahatma Gandi – Snaga istine

Mohandas Karamčand Gandi bio je čovek nesalomivog duh, jedan od najvećih sinova planete. Bio je čovek koji je na nenasilan način pokorio nasilnike. Rečenica Alberta Ajnštajna – generacije koje dolaze će sve manje verovati...

Anselmov ontološki argument za postojanje Boga

U tekstu ćemo izložiti Anselmov ontološki dokaz kao najbolji prikaz takvog argumenta, iako su neki oblici tog argumenta postojali i pre. Anselmo je rođen u Aosti, u Pijemontu, 1033. godine. Bio je nadbiskup u...

Skeptičke ili relevantne alternative

Osnovna teza ovog teksta biće ta da su skeptičke alternative i Dreckeove alternative, relevantne i irelevantne, postavljene na dve različite ravni. Pokušaću da pokažem zbog čega i na koji način skeptik i Drecke pomoću...

Načelo arhe kod Jonjana

Prvo ćemo objasniti značenje pojma arhe. Arhe označava načelo koje u osnovi prirode, suštinu stvari, biće onog bivstvujućeg. Označava se kao načelo, pranačelo, praosnova (Vindelband), počelo prvi princip, pratvar (urstoff). Ono što je u...

Izvori totalitarizma kod Hane Arent

U ovom tekstu razmatraćemo uzroke i prirodu totalitarizma u delu Izvori totalitarizma Hane Arent. Pokušaćemo da objasnimo genezu totalitarnih pokreta, njegove osnovne elemente i organizacionu strukturu same totalitarne vlasti. Bavićemo se fenomenima moći, zla...

Sokratov intelektualizam i Magbet

„Otkud kucanj taj? Šta je to sa mnom kad me svaki šum Prestravi? Kakve su ovo ruke tu? Iskopaće mi oči. Može li Okean celi velikog Neptuna S ruke mi isprati ovu krv? Ne,...